Admin Login
Username :
Password :

รายงานประจำปี


สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2553
ผลการพัฒนาโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) เฉพาะปี 2552
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายไตรมาส)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายไตรมาส)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (รายงานประมาณการรายจ่าย)
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ครั้งที่ 1
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (เมษายน 2560 – กันยายน 2560) ครั้งที่ 2
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ครั้งที่ 1
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แถลงผลการปฏิบัติงานนายก อบต บ่อสลี
รายงานประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 ปี 61
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม-เดือนกันยายน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com