Admin Login
Username :
Password :


 

นายจิรายุ งอกงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร. 081-8849919

 
            

นางสาวรุ่งนภา ยศสุข
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.090-3195692

นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.093-2218622

นายว่างเปา ยืนยงคีรีมาศ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร. 062-1080243


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com