Admin Login
Username :
Password :

 
นายจิรายุ งอกงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร. 081-8849919
 
            
นางสาวรุ่งนภา ยศสุข
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.090-3195692

นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.093-2218622

นายว่างเปา ยืนยงคีรีมาศ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร. 062-1080243

 


นางสาวขนิษฐา สนิทการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร. 084-3788463


จ่าเอกกำธร กันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 098-7508847

นางสาวขนิษฐา สนิทการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 084-3788463

นายชุมพล เงาสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.082-1953209

นายวัชรินทร์ สีสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.086-8664889


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com