Admin Login
Username :
Password :

 

นายสมคิด แสนเมืองมา
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
 

นายอินสอน ต๊ะเป็ง
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีนางสาวขนิษฐา สนิทการ
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

นายบุญยิ่ง ยืนยงคีรีมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายประชา ยืนยงคีรีมาศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสิทธิชัย จำปาสีสดใส
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายทองศรี กอและ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายพิภพ ธิยะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นายสม วงค์อุษาเสถียร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายอินสอน ต้ะเป็ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายชูชัย ใจตุ้ย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นายเกษม ปันแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นายสนิท ล้นตื้อ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

นายชาตรี นำทรัพย์สกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นายอะโน โชดกดิลก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นายจงรักษ์ แสนเมืองมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

นายสมคิด แสนเมืองมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

นายพงษ์พัฒน์ ก้าวนำโชค
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

นายสุพรรณ สาครอำไพ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

นายจิตา จำปาศรีโสภา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

นายโสภา ธารายืนยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com