Admin Login
Username :
Password :

โครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 ธันวาคม 2565 นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮด ได้เป็นประธานในโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านอมลอง ม.2 ต.บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม...


รายละเอียด

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านกองลอย

10 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจงรักษ์ กาวิน นายก อบต.บ่อสลี ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านกองลอย ณ สนามกีฬากลาง อบต.บ่อสลี


รายละเอียด

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี ประจำปีการศึกษา 2565

22 ธันวาคม 2565 นายจงรักษ์ กาวิน นายก อบต.บ่อสลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้ววยคณะผู้บริหาร ประธานสภา...


รายละเอียด

5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ อบต. บ่อสลี นำโดย นายจงรักษ์ กาวิน นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงา...


รายละเอียด

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ "บ่อสลีชราบาล" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2565 อบต.บ่อสลี ได้ดำเนินกิจกรรม เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ "บ่อสลีชราบาล" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายจงรักษ์ กาวิน นายก อบต.บ่อสลี กล่าวเปิดโครงการและต้อนรับนักเรียน โดยนา...


รายละเอียด

ค้นหาผู้สูญหาย บ้านกองลอย ม.4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.35 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ม.4(หย่อมบ้านกองแป) ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีเหตุคนหายชื่อนางโหล่งจีหมุ่ย ทองเจ อายุ 38 ปี ที่อยู่ ม.4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮ...


รายละเอียด

ท่านศรีเรศ โกฎคำลือ สส.เขต 9 ออกติดตามผลการดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ท่านศรีเรศ โกฎคำลือ สส.เขต 9 ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานกรณีให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตำบลบ่อสลี ด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนสายกองลอย-บ่อสลี ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ในอาทิตย์ท...


รายละเอียด

ท่านสส.ศรีเรศ โกฎคำลือ ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ

ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 นายจงรักษ์ กาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ให้การต้อนรับท่านศรีเรศ โกฎคำลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 9 ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายบ่อส...


รายละเอียด

15 มิถุนายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

15 มิถุนายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


รายละเอียด

การจัดเวทีประชาคม เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้อวถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565 อบต.บ่อสลี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้อวถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในเขตพื้นที...


รายละเอียด

มอบเงินสวัสดิการกองทุน ตำบลบ่อสลี ?ออมวันละบาท?

วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 นายจงรักษ์ กาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้มามอบเงินสวัสดิการกองทุน ตำบลบ่อสลี ?ออมวันละบาท? กรณีเสียชีวิต รายนายอุ่นเ...


รายละเอียด

กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร,ประธานสภาฯ ,รองประธานสภา อบต.บ่อสลี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

>> 19 เมษายน 2565 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร,ประธานสภาฯ ,รองประธานสภา อบต.บ่อสลี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565


รายละเอียด

สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองฮอด" เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

19 เมษายน 2565 นายจงรักษ์ กาวิน นายก อบต.บ่อสลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.บ่อสลี ร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองฮอด" เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565


รายละเอียด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่1 ตุลาคม 2564 -...


รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7 กุมภาพันธ์ 2565 นายจงรักษ์ กาวิน นาย อบต.บ่อสลี เป็นประธานการประชุมบริหารและบุคลากรของ อบต.บ่อสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (...


รายละเอียด

กิจกรรมการสร้างความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ปลอดการทุจริต และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน

นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมด้วยพนักงน ร่วมกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ปลอดการทุจริต และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อ วันที่ 15 ธัน...


รายละเอียด

โครงการจัดทำเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่้างวันที่22 กุมภาพันธ์

อบต.บ่อสลีได้ออกจัดทำเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่้างวันที่22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2564


รายละเอียด

งานเกษียนอายุราชการ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด​

29 กันยายน​ 2563​ นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมด้วยพนักงาน​ ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด​ #​วันเกษียณแห่งศั...


รายละเอียด

กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร)

25 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร) ตำบลบ่อสลี โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี กล่าวรายงาน ความเป็น...


รายละเอียด

ถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

24 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้เป็นตัวแทนถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉินรพ.สต.และจัดซื้อครุภัณฑ์...


รายละเอียด

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

24 กันยายน 2563 คุณนายเหรียญทอง ภัทรเดชมงคล นายกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด พร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 รายนายปรีชา หน่อพอ และ นายณัฐชัย อมรสุขคง...


รายละเอียด

โครงการ“เยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม”

22 กันยายน 2563 นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอฮอด (ปลัดอาวุโส) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ“เยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม” โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ประธานโครงการได้ก...


รายละเอียด

พาผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 รายนายปรีชา หน่อพอ บ้านอมลอง ม.2 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มารับเงินช่วยเหลือ

12 กันยายน 2563 อบต.บ่อสลี ได้พาผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 รายนายปรีชา หน่อพอ บ้านอมลอง ม.2 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มารับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จำนวน 16,000 ...


รายละเอียด

โครงการร้อยใจรักษ์

โครงการร้อยใจรักษ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 (9-9-63) ณ บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

18 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2


รายละเอียด

วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2563 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...


รายละเอียด

อบรมให้ความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

10 สิงหาคม 2563 กุ้ชีพ กู้ภัย อบต.บ่อสลี อบรมให้ความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้นักเรียนโรงเรัยนบ้านกองลอย เพื่อให้นักเรัยน มีควาทรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล เเละให้รู้ถึงการเรียกใช้บริการการเเพทย์...


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1


รายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

28 ก.ค.2563 นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา รองนายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเ...


รายละเอียด

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

28 ก.ค.2563 อบต.บ่อสลีได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปลูกต้นไม้รอบรอบอาคารสัญลักษณ์สถาน


รายละเอียด

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ดอย 360 องศา

อบต.บ่อสลี ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จนท.อุทยานแห่งชาติแม่โถได้สำรวจดอยแม่โถ360องศาเพื่อสำรวจเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมนำเครื่องจักรปรับปรุงถนนเพื่อให้รถเดินทางเข้าไปได้ง่าย


รายละเอียด

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 17.7.63

วันที่ 15-17 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ดำเนินการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี


รายละเอียด

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัว ผู้ประสบภัยไฟไหม้

14 ก.ค.63 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมคุณเหรียญทอง ภัทรเดชมงคล นายกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด และนายปรีชาพล พูนทวี ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด พร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัว นายณัฐชัย นางพร...


รายละเอียด

ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2563 โดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พนักงานอบต.บ่อสลี โรงเรียนในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ให้กับวัดต่างๆ ในพื้นท...


รายละเอียด

มอบเจลล้างมือเเอลกอฮอล์ เเละเเอลกอฮอล์ 70% ให้่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ่อสลี

30 มิถุนายน 2563 นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี(ส่วนงานสาธารณสุข) มอบเจลล้างมือเเอลกอฮอล์ เเละเเอลกอฮอล์ 70% ให้่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบล...


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 22563

22 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563


รายละเอียด

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่บ้านแม่แวนหมู่ที่ 3

18 มิถุนายน 2563 ที่ว่าการอำเภอฮอดได้จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่บ้านแม่แวนหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอฮอดเข้าร่วม เพื่อออกหน่วยบริการประชาชนในหมู่บ้านแม...


รายละเอียด

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-เเมว บ้านแม่โถ

12 พฤษภาคม 2563 งานสาธารณสุข อบต.บ่อสลี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-เเมว บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

12 พฤษภาคม 2563 สภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563


รายละเอียด

ร่วมรณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.เคาะประตูบ้าน) เพื่อป้องกันโรคไวรัส เเละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบ่อสลี ,อสม.บ้านทุ่ง และ อสม.แม่แวน ร่วมรณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.เคาะประตูบ้าน) เพื่อป้องกันโรคไวรัส เเละเฝ้าระวังโรคติดเช...


รายละเอียด

ร่วมรณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.เคาะประตูบ้าน) เพื่อป้องกันโรคไวรัส เเละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่โถ ,อสม.บ้านแม่โถ และ อสม.แม่โถหลวง ร่วมรณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.เคาะประตูบ้าน) เพื่อป้องกันโรคไวรัส เเละเฝ้าระวังโรคติด...


รายละเอียด

ร่วมรณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.เคาะประตูบ้าน) เพื่อป้องกันโรคไวรัส เเละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกองลอย อสม.บ้านอมลอง เเละ อสม.บ้านดอกเเดง ร่วมรณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อสม.เคาะประตูบ้าน) เพื่อป้องกันโรคไวรัส เเละเฝ้าระวังโรค...


รายละเอียด

นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด คณะนายกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด และนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้มอบข้าวและอาหารสำหรับกักตนเองเพื่อการ

20 เมษายน 2563 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด คณะนายกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด และนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้มอบข้าวและอาหารสำหรับกักตนเองเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COViD-19 ให...


รายละเอียด

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแม่โถหลวง

20 มีนาคม 2563 อำเภอฮอด โดยนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด พร้อมด้วยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พนักงาน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ฝ่ายปกครองสังกัดอำเภอฮอด ผุู้ใหญ่บ้าน หม...


รายละเอียด

จัดกิจกรรมปล่อยแถวชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

18 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอควันตำบลบ่อสลี ได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสุขภาพ ความเป็น อยู่ดีกินดีบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชา...


รายละเอียด

วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมือง...


รายละเอียด

โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยนายอนันท์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ >>> นายจิรา...


รายละเอียด

ประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี ร่วมประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ร่วมกับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มาต...


รายละเอียด

จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนเส้นกองลอย-แม่โถ


รายละเอียด

วิทยากร อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี โดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านกองปะ...


รายละเอียด

กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยเก็บขยะสองข้างทาง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยเก็บขยะสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากสำนักงาน และ กิจกรรม 5 ส. รอบๆ สำนักงาน


รายละเอียด

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

13 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี ดำเนินกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันความสะอาด ถางหญ้า ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ รอบๆ บริเวณอาคาร ณ อาคารสัญลักษณ์สถาน และพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 หมู่ที่ ...


รายละเอียด

โครงการเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้จัดโครงการเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน /สภ.บ่อหลวง/รพ.สต./สอบต./อปพร./อุทยานแห่งชาติแม่โ...


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สภา อบต.บ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563 ณ บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 และบ้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9

วันที่ 31 มกราคม 2563 องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง /ส.อบต./ โรงเรียนบ้านแม่โถ/อุทยานแห่งชาติแม่โถ /สถานีป่าไม้บ้านแวน (ชม 20)/ อสม./ประธานแม่บ้าน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไข...


รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล

วันที่ 30 มกราคม 2563. โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดจากลอตเตอรี่ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มสตรี ตำบลบ่อส วิทยากร จากศูนย์การ...


รายละเอียด

เดินรณรงค์"ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"ประจำปี 2563 ณ บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เเละบ้านเเม่เเวน หมู่ที่ 3

30 มกราคม 2563 องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ ฝ่ายปกครองบ้านบ่อสลี บ้านทุ่ง เเละบ้านเเม่เเวน กลุ่ม อาสาสมัคราธารณสุข ทั้ง 3 หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่่บ้าน ประชาชน เเละนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี นัก...


รายละเอียด

เดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ่นน้ำลดฝุ่นละออง ประจำปี 2563 ณ บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ,บ้านใหม่ทุ่งสน หมูที่ 8

วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง /ส.อบต./ โรงเรียนบ้านกอลอย/ อุทยานแห่งชาติแม่โถ /สถานีป่าไม้บ้านแวน (ชม 20)/ อสม./ประธานแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก...


รายละเอียด

เดินรณรงค์ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ประจำปี 2563 ณ บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ,บ้านใหม่ทุ่งสน หมูที่ 8

วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง /ส.อบต./ โรงเรียนบ้านทุ่ง/โรงเรียนบ้านกองลอยี/ อุทยานแห่งชาติแม่โถ /สถานีป่าไม้บ้านแวน (ชม 20)/ อสม./ประธานแม่บ้าน เดินรณรงค์ "ทำดีด...


รายละเอียด

จัดกรรมเดินรณรงค์

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน /ส.อบต./ โรงเรียนบ้านอมลอง/โรงเรียนบ้านดอกแดง/ อุทยานแห่งชาติแม่โถ /สถานีป่าไม้บ้านแวน (ชม 20)/ อสม./ประธานแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม...


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ องค์บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน /ส.อบต./ โรงเรียนบ้านอมลอง/โรงเรียนบ้านดอกแดง/ อุทยานแห่งชาติแม่โถ /สถานีป่าไม้บ้านแวน (ชม 20)/ อสม./ประธานแม่บ้าน จัดกิจกรรมเ...


รายละเอียด

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอฮอด

วันที่ 27 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอฮอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Kick off) ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด เพื่อเตรียมการป้องกัน...


รายละเอียด

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม ประจำปี 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 อบต.บ่อสลี ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม ประจำปี 2563 โดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมงานร่วมกิจกรรม ณ สำ...


รายละเอียด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ในงานได้รับเกียรติจาก นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด ...


รายละเอียด

โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่และด่านชุมชน

27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เปิดโครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่และด่านชุมชน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 และมีการสาธิตวิธีการใช้เครื่องตัดถ...


รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อสลีชราบาล เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อสลีชราบาล เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่


รายละเอียด

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อบต.บ่อสลี ร่วมออกหน่วย ตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านแม่โถหลวง ...


รายละเอียด

เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเรื่อง การทำ CPR และการใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทีมกู้ชีพเสือป่า อบต.สลี เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเรื่อง การทำ CPR และการใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง โครงการค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอฮอด ณ. อุทยานออบหลวง


รายละเอียด

หุ่น CPR เเละนมผงสำหรับเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ขอขอบคุณ คุณครู พายุ ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม เเละผู้ร่วมบริจาค หุ่น CPR เเละนมผงสำหรับเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จะนำสิ่งที่ท่านมอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด ให้กั...


รายละเอียด

ประชุมสภา

วันที่ 16 ธันวาคม 2562. สภาอบต.บ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562


รายละเอียด

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร "วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ"

วันที่ 5 ธันวาคม 2562. อบต.บ่อสลี โดยนายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงานร่วมกิจกรรมเนื่องใน คล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถพิตร "วันชาติ ...


รายละเอียด

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในกลุ่มเครือข่ายในตำบลบ่อสลี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้รับเกียรติ จากกลุ่มเครือข่ายตำบลบ่อสลี ให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในกลุ่มเครือข่ายในตำบลบ่อสลี นำโดยโรงเรียน 6 โรง ได้แก่...


รายละเอียด

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 14 พฤศจิการยน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีนำโดยนายจิรายุ งอกงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้พร้อมใจกันส่วนราชการและประชาชนในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใ...


รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานที่ 2 การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9ใบงาน) โดยได้รับเกียรติจา...


รายละเอียด

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช)

23 ตุลาคม 2562. นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอฮอด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้...


รายละเอียด

พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2562 อบต.บ่อสลี. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด


รายละเอียด

โครงการอบรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ของชุมชนตำบลบ่อสลี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่พักสงฆ์ดอยแม่โถ หมู่ 9 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริห...


รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

17 กันยายน 2562 (ภาคเช้า) อบต.บ่อสลี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประกอบด้...


รายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสา อาสาพัฒนาวัดพระธาตุกองลอย

10 กันยายน 2562 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรมจิตอาสา อาสาพัฒนาวัดพระธาตุกองลอย ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านกองลอย เพื่อเตรียมงานบุญสลากภัตรประจำปี 2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้


รายละเอียด

รับมอบถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์

10 กันยายน 2562 กู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ่อสลี ได้รับมอบถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 8,000 บาท จากนายจักรพันธุ์ ดารากาญจนา ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคม เพื่อมอบให้ทีมกู้ชีพ กู้ภัย"เสือป่า"อบ...


รายละเอียด

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

10 กันยายน 2562 นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง


รายละเอียด

ออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้านกองปะ หมู่ที่ 7

9 กันยายน 2562 อบต.บ่​อส​ลี​ ร่วมกับ​ รพ.สต.บ้านพุย และ​ อสม.บ้านกองปะ ออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้านกองปะ หมู่ที่ 7


รายละเอียด

โครงการอบรมเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

9 กันยายน 2562 นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสลี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลบ่อส...


รายละเอียด

ออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 และบ้านดอกแดง หมู่ที่ 10

3 กันยายน 2562 อบต.บ่​อส​ลี​ ร่วมกับ​ รพ.สต.บ้านกองลอย และ​ อสม.บ้านอมลอง,อสม.บ้านดอกแดง ออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 และบ้...


รายละเอียด

ออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้าน​ใหม่ทุ่งสน ​ ม.8

2 กันยายน 2562 อบต.บ่​อส​ลี​ ร่วมกับ​ รพ.สต.บ้านกองลอย และ​ อสม.บ้านกองลอย บ้านใหม่ทุ่งสน ออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้าน​ใหม่ทุ่งสน &#...


รายละเอียด

ออกปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ​เพื่อ​ป้องกัน​ไข้​เลือด​ออ​ก บ้านกองลอย หมู่ที่ 4

30 สิงหาคม 2562 อบต.บ่​อส​ลี ​ร่วมกับ ​รพ.สต.บ้านกองลอย และ อสม.​บ้านกองลอย ออกปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ​เพื่อ​ป้องกัน​...


รายละเอียด

พ่น​ยา​ยุง​บ้าน​บ่​อส​ลี​ ม.6

28 สิงหาคม 2562 อบต.บ่​อส​ลี​ ร่วมกับ​ รพ.สต.บ้านบ่อ​สลี และ​ อสม.บ้านบ่อสลีออก​ปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​บ้าน​บ่​อส​ลี&...


รายละเอียด

ออกปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​เพื่อ​ป้องกัน​ไข้​เลือด​ออ​ก บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9

26 สิงหาคม 2562 อบต.บ่​อส​ลี​ร่วมกับ ​รพ.สต.บ้านแม่โถ และ อสม.​บ้านแม่โถ ออกปฏิบัติการ​พ่น​ยา​ยุง​เพื่อ​ป้องกัน​ไข้​เลือด​...


รายละเอียด

ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีพร้อมพนักงานร่วมพิธีถวายพระพร ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอฮอ...


รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562

19 กรกฎาคม 2562 อบต.บ่อสลี ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และกิ...


รายละเอียด

โครงการสืบทอดประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

9 กรกฎาคม 2562 อบต.บ่อสลี โดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมพนักงานได้จัดโครงการสืบทอดประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 >>> ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติเป็นประธาน...


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

27 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านดอกแดง หมู่ที่ 10


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

27 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2


รายละเอียด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2562 อบต.บ่อสลี นำโดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมพนักงาน สมาชิกสภา ฝ่ายปกครองตำบลบ่อสลี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 >>> ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"<...


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 เดินรณรงค์ยาเสพติด ไข้เลือดออก 62 ...


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านแม่แวน หมู่ที่ 3


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

24 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านกองลอย หมู่ที่ 4


รายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

21 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และกิจกรรมเดินรณณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1


รายละเอียด

ประชุมสภาอบต.บ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2

14. มิถุนายน 2562. การประชุมสภาอบต.บ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562


รายละเอียด

“จิตอาสาพัฒนา คูคลอง”

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คูคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราชก 2562 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำแม่อมลอง บ้านบ่อสลี...


รายละเอียด

การประุชมสภา อบต.บ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

การประุชมสภา อบต.บ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562


รายละเอียด

โครงการ "จูงลูกจูงหลาน สานสัมพันธ์ครอบครัว " 22 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้ดำเนินการจัดโครงการจูงลูกจูงหลานสานสัมพันธ์ครอบครัว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ซึ่งได้มีนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุทุก...


รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช...


รายละเอียด

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

3 เมษายน 2562 อบต.บ่อสลี แจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมได้ดำเนินการเเจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำเเนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูเเลสุขภาพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ่อสลีทั้งหมด 10 ห...


รายละเอียด

บ่อสลีเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

กีฬาบ่อสลีเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ระหว่างว้นที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลาง อบต.บ่อสลี ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน


รายละเอียด

วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม 2562 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5 โดยในการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ม...


รายละเอียด

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

1 มีนาคม 2562 อบต.บ่อสลี้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ร่วบกับ โรงเรียนบ้านกองลอย/อุทยาแห่งชาติแม่โถ/รพ.สต.บ้านกองลอย...


รายละเอียด

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

28 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บ่อสลี ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ร่วบกับ โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคม/อุทยาแห่งชาติแม่โถ/รพ....


รายละเอียด

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

27 กุมภาพันธ์ 2562่ อบต.บ่อสลี ได้กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี หมู่ที่ 6 บ้านบ่อสลีและหมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง ร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อสลี โรงเรีย...


รายละเอียด

จัดเสวนาการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

26 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บ่อสลี ้จัดเสวนาการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอฮอด นาย​ปธิกร​ เอี่ยมสะอาด​ เป็นประธานเ​ปิด ​โดยนายกจิรายุ...


รายละเอียด

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Kick off)

22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บ่อสลี นำโดย นายจิรายุ งอกงาม พร้อมพนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสลี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Kick off) ร่วมกับหน่วยงานราชก...


รายละเอียด

ฉีดพ่นละอองน้ำ​ ในพื้นที่สาธารณะและถนนที่ใช้สัญจรไปมา

วันที่​ 13 กุมภาพันธ์​ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี​ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ​ ในพื้นที่สาธารณะและถนนที่ใช้สัญจรไปมา เพื่อลดปัญหาหมอกควัน...


รายละเอียด

ประชาคม โครงการจัดเวทีปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ม.5

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บ่อสลี ได้ออกประชาคม โครงการจัดเวทีปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (เชิงรุก) ณ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5


รายละเอียด

ประชาคม โครงการจัดเวทีปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ม.4

11 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บ่อสลี ได้ออกประชาคม โครงการจัดเวทีปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (เชิงรุก) ณ บ้านกองลอย หมู่ที่ 4


รายละเอียด

พ่นละอองหมอกไอน้ำ ในพื้นที่สาธารณะและถนนสัญจรในพื้นที่ตำบลบ่อสลี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ดำเนินการพ่นละอองหมอกไอน้ำ ในพื้นที่สาธารณะและถนนสัญจรในพื้นที่ตำบลบ่อสลี เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ตามมาตรการการเฝ้าระวังฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนมกราคม 2562

22 มกราคม 2562 อบต.บ่อสลี นำโดย นายจิรายุ งอกงาม พร้อมพนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ศาลเจ้าบ่อเหล็ก บ้านแม่โถ...


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

21 มกราคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2562 และพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และวาระอื่นๆ เพื่...


รายละเอียด

โครงการปริวาสกรรม

โครงการอบรมงานปริวาสกรรม ประจำปี 2562 ณ สำนักสงฆ์ดอยแม่โถ


รายละเอียด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประมวลภาพ 12 มกราคม 2562 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้หลายด้านกับเด็กๆ โดยได้รับเกียรติจากนายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโสอำเภอฮอดให้เกียรต...


รายละเอียด

เปิดศูนย์์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

28 ธันวาคม 2561 อบต.บ่อสลี ได้เปิดศูนย์์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี โดยมี นายจิราย...


รายละเอียด

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ (ล้างห้องน้ำและทำความสะอาดสำนักงาน) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 และตามโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมทำกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ (ล้างห้องน้ำและทำความสะอาดสำนักงาน) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 และตามโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 256...


รายละเอียด

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

อบต.บ่อสลี นำโดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมพนักงานร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกปร...


รายละเอียด

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จัดกิจกรรมร่วมปลูกปอเทือง ตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 และเนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ณ บริเวณทุ่งนาข้างสนามกีฬาก...


รายละเอียด

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ "บ่อสลีชราบาล" รุ่นที่ 2/2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สุงอายุ รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ "บ่อสลีชราบาล" รุ่นที่ 2/2561 โดยมีผู้สำเร็จหลักส...


รายละเอียด

โครงการรณงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณงค์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร นายบุญสืบ ...


รายละเอียด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561


รายละเอียด

พิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช’

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช’ 23 ...


รายละเอียด

จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดครุยให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ (2)

17 ตุลาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดครุยให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ (2) ขออนุโมทนาบุญในวันนี้ ยอดเงินในการทำบุญ 33,522.- พลังบุญครั...


รายละเอียด

กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอฮอด


รายละเอียด

ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความปร่งใสในการบริหารงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency As...


รายละเอียด

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

วันที่ 18 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีนำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมกา...


รายละเอียด

โครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงาน กำนันตำบลบ่อสลี ฝ่ายปกครอง ประชาชน จิตอาสา หมู่ที่ 1 บ้านแม่โถ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทางตั้งแต่สามแยกบ้านกองลอย ถึง บ้านแม่โถ ...


รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล

30 สิงหาคม 2561โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้แลกเปลี่ยน ทำขนมไทย “ขนมต้ม” “ขนมถั่วแปบ” “ขนมตะโก้”


รายละเอียด

อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมพนักงานได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการความรู้เกี่ยว เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 // พรบ.การอำนวย...


รายละเอียด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2561


รายละเอียด

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ศพด.ตำบลบ่อสลี ผุ้สูงอายุ และประชาขนในตำบลบ่อสลี ร่วมกันป...


รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีประจำปีพ.ศ.2561 ณ ห้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีประจำปีพ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี วันที่16ส.ค...


รายละเอียด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561


รายละเอียด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้แทน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้แทน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการป้อ...


รายละเอียด

มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

ด้วยวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะสงฆ์เจ้าอาวาสบ้านใหม่ทุ่งสนได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิเช่น เครื่องนุ่นห่ม ข้าวสาร อาหาร...


รายละเอียด

ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีพร้อมพนักงานร่วมพิธีถวายพระพร ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอฮอ...


รายละเอียด

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมพนักงาน ร่วมกันถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาตามวัดต่างๆ ในตำบลบ่อสลี เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีต่อไป


รายละเอียด

หล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมพนักงาน ร่วมกันหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีต่อไป


รายละเอียด

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”

18 กรกฎาคม 2561 รับเกียรติจากนายอำเภอฮอด นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ...


รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล

28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการส่งเสริมสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำลูกประคบสมุนไพรและร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่น


รายละเอียด

เดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอยเเละอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกองลอยที่4เเละโรงเรียนบ้านกองลอยร่วมเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด...


รายละเอียด

รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกจากลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านทุ่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และ อสม.บ้านทุ่ง ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561 #27/06/2561


รายละเอียด

ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลีเเละอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเเม่เเวน หมู่ที่3 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยการคว่...


รายละเอียด

ร่วมเดินขบวนพร้อมพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนแม่โถวิทยาคม รพ.สต.บ้านแม่โถ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเดินขบวนพร้อมพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนแม่โถวิทยาคม รพ.สต.บ้านแม่โถ เนื่องในวันต่อต้านยาเส...


รายละเอียด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นำโดย นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อม สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ ที่่ว่าการอำเภอฮอด


รายละเอียด

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ศพด.แม่โถ กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก


รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ดำเนินเปิดการเรียนการสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล วิชาสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมภ...


รายละเอียด

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นำโดยนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณสองข้างทางบ้านกองลอย-แม่โถ และอาคาร...


รายละเอียด

แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561


รายละเอียด

เยี่ยมศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.บ่อสลี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 >>>>> องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี นำโดยนายจิรายุ งอกงาม ได้ต้อนรับคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และ รพ.ฮอด เนื่องในโอกาสเยี่ยมศูนย์กูู้้ชีพบ่อสลี


รายละเอียด

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/256

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ...


รายละเอียด

เปิดศูนย์ป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 อบต.บ่อสลี ได้เปิดศูนย์ป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี โดยมี นายจิรายุ งอกงาม ได้เป็นปร...


รายละเอียด

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน เมษายน 2561 บริเวณสำนักง...


รายละเอียด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ...


รายละเอียด

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่อังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี พร้อมพนักงาน ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังห...


รายละเอียด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "บ่อสลีเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "บ่อสลีเกมส์" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2561 >>> วันที่ 11 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้รับเกียรติจาก นา...


รายละเอียด

โครงการสร้างสูขเพิ่มทักษชีวิตกลุ่มแกนนำเยาวชนตำบลบ่อสลี ณ.บ่อน้ำพุร้อนเทพนม อุทยานออบหลวง

นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี ได้รับเกียจติเป็นประธานเปิด-ปิด งานโครงการสร้างสูขเพิ่มทักษชีวิตกลุ่มแกนนำเยาวชนตำบลบ่อสลี ณ.บ่อน้ำพุร้อนเทพนม อุทยานออบหลวง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค.61 ....


รายละเอียด

เดินขบวนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2561 (kick off)

วันที่ 2 มีนาคม 2561 อบต.บ่อสลี ได้ร่วมเดินขบวนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2561 (kick off) ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอฮอด


รายละเอียด

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ่อสลี ได้ออกปฏิบัติงานตามนโยบาย ณ บ้านดอกแดง..

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี โดย นางสาวขนิษฐา สนิทการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ่อสลี ได้ออกปฏิบัต...


รายละเอียด

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ่อสลี ได้ออกปฏิบัติงานตามนโยบาย ณ บ้านแม่โถ..

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี โดย นางสาวขนิษฐา สนิทการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ่อสลี ได้ออกปฏิบัต...


รายละเอียด

โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาล

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ บ่อสลีชราบาลซึ่งกิจกรรมในเดือนนี้จัดการเรียนการสอนในวิชาสาธารณสุข การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ไม้เท้าแม่บุญมี ...


รายละเอียด

ออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ตามโครงการ ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บ้านใหม่ทุ่งสน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ตามโครงการ ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บ้านใหม่ทุ่งสน


รายละเอียด

เดินขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 ภายใต้ ้ชื่อ “50 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน”

เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลบ่อสลี,สภ.บ่อหลวง,หน่วยป้องกันไฟรักษาป่าที่ ชม 20 บ้านแวน,อุทยานแห่งชาติแม่โถ,อาสาสมัครหน...


รายละเอียด

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ่อสลี ได้ออกปฏิบัติงานตามนโยบาย ณ บ้านแม่โถ..

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี โดย นางสาวขนิษฐา สนิทการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ่อสลี ได้ออกปฏิบัต...


รายละเอียด

จัดเวทีเสวนาโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า

"ไฟป่าสร้างความตาย อันตรายถึงชีวิต หมอกควันสร้างมลพิษควรยังคิด ก่อนจุดไฟ."อบต.บ่อสลีได้จัดเวทีเสวนาโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่าโดยมีผู้นำทุกหมู่และส่วนราชการในพื้นที่มีอุทยานแม่โถ,หน่วยป้องกันชม.บ...


รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมการทอผ้าไหม

โครงการฝึกอบรมการทอผ้าไหม ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่อยู่ร่วมกันจนสำเร็จเสร็จสิ้นโครงการ ขอบคุณวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดเชียงใหม...


รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมการทอผ้าไหม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมการทอผ้าไหม' ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมหม่อน...


รายละเอียด

ออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ตามโครงการ ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ตามโครงการ ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย นางสาวขนิษฐา สนิทการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อม...


รายละเอียด

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 >>>> องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมทำความสะอาด - จัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่สำนักงาน เพ...


รายละเอียด

โรงเรียนบ่อสลีชราบาล วันที่ 25 มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนบ่อสลีชราบาล วันที่ 25 มกราคม 2561 หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์


รายละเอียด

ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุก ตามโครงการ ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย นางสาวขนิษฐา สนิทการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ณ บ้านบ่...


รายละเอียด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อสลี ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 >>>> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อสลี ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพ...


รายละเอียด

"อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่.." ประจำปี 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 >>>อำเภอฮอด ได้ออกเยี่ยมประชาชนบ้านทุ่งโยง ม.6 "อำเภอ...ยิ้ม.." ประจำปี 2561 โดยมี นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ได้เป็นประธาน >>> และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้นำทีม...


รายละเอียด

ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 29 กันยายน 2560

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 29 กันยายน 2560 >>>>> วันที่ 22 มกราคม 2561 นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน จัดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ...


รายละเอียด

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 22 มกราคม 2561 >>> สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561


รายละเอียด

โครงการ "อบรมปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม" ประจำปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 พนักงานส่วนตำบลบ่อสลี ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "อบรมปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรม" ประจำปี 2561 ณ สำนักสงฆ์ดอยแม่โถ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อสลี นำโดย นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหาร...


รายละเอียด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ตำบลบ่อสลี ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสลีประจำปี 2561(วันเด็ก)พร้อมมอบรางวัลให้เด็กๆ ขอขอบคุณ บริษัทห้างร้านต่างๆกล...


รายละเอียด

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2561รายละเอียด

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 10 มกราคม 2561 >>> นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และทีมงานกู้ชีพ ได้รับเชิญให้วิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักเรียน กศน.อำเภอฮอด ที่อุทยานเเห่งชาติออบหลว...


รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com